Καταστατικό

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το από 14ης Ιανουαρίου 1972 καταστατικό του Σωματείου προστασίας του Παιδιού, εγκριθέν δυνάμει της υπ’ αρ. 48/1972 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου– Βέροιας, αντικαθίσταται μετά την έκδοσιν του Ν.Δ. 1111/1972 ‘περί φιλανθρωπικών σωματείων’ ολοσχερώς ως ακολούθως.

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συμφώνως προς τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος και του εισαγωγικού αυτού νόμου, ως αύται συνεπλήρωθηκαν υπό του Ν.Δ. 795/171 περί Σωματείων και Ενώσεων και συμφώνως προς τας διατάξεις του Π.Δ. 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών Σωματείων» το υφιστάμενον ως άνω σωματειον ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, λαμβάνει ήδη την επωνυμίαν «Φιλανθρωπικόν Σωματείον ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», τελών υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟΝ 2ΟΝ
Το φιλανθρωπικόν Σωματείον ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ έχει την έδρα του εις τη πόλιν της Βέροιας καιπεριφέρειαν την διοικητικήν περιφέρειαν του Δήμου Βέροιας.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον
ΣΚΟΠΟΣ
Το Φιλανθρωπικόν Σωματείον ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ έχει ως σκοπό του την ενισχυσην δια τροφίμων, ενδύσεως και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως των εις το επόμενον άρθρον αναγραφομένων ανηλίκων.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον
1. Υπό του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ προστατεύονται οι ανήλικοι μέχρι της ηλικίας των δώδεκα ετών και οι μεγαλύτεροι τούτων πάσχοντες εξ ανιάτου νόσου, έχοντες την μίαν εκ των κάτωθι ιδιοτήτων:
α) Ορφανά ενός ή αμφοτέρων των γονέων
β) Γονέων εν φυλακίσει ή άπορων οικογενειών
γ) Γονέων αποδεδειγμένως ανικάνων προς εργασίαν λόγω νόσου
δ) Άγαμου μητρός

2. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών του, το σωματείον δύναται να προβαίνει, εις τας κάτωθι ενεργείας:
α) Χορηγεί εις τους ανηλίκους τρόφιμα
β) Χορηγεί εις τούτους ενδύματα και υποδήματα
γ) Παρέχει εις τούτους ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν
δ) Μεριμνά δια την εξεύρεσιν εργασίας εις τούτους και την άγαμον ή χήρα μητέρα των
Της ως άνω προστασίας ή αρωγής δεν δύνανται να τύχουν τα μέλη του Σωματείου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 15 (4Ος όροφος)
59100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. Fax 23310-22676
Email: omilos.prostasias.paidiou.vero@gmail.com

Πληροφορίες

04 Απριλίου 2015
04 Απριλίου 2015